سخنراني مدير كل منابع طبيعي استان قبل از خطبه هاي نماز جمعه همدان