بازدید دکتر پورمختارنماینده مردم بهار و کبودارهنگ از پروژه های آبخیزداری بهار وکبودراهنگ98/3/24
بازدید دکتر پور محتار