بازدید نماینده مردم بهار وکبودراهنگ از پروژه بیابانزدائی 225هکتاری روستای گندجین 1400/6/10
بازدید