بازدید رئیس دانشگاه بوعلی سینا از ایستگاه معرف زوجی کنبد همدان- اسفند99
بازدید