دیدار مدیر کل منابع طبیعی استان با رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان
دیدار