حضور بانوان منابع طبیعی استان همدان درمراسم هفته سلامت وورزش صبحگاهی
حضور بانوان در مراسم هفته سلامت