دریافت لوح تقدیرمهندس خزائی مدیر کل منابع طبیعی استان از معاون امور عمرانی استانداری همدان 9شهریور 1400
دریافت لوح تقدیر